Αρ. Απόφασης: 097/2018
 
Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2018
 
Θέμα: Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Το ότι τα Επιτρεπόμενα Έσοδα τα οποία εγκρίνονται στην αρχή της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου σύμφωνα με το Μέρος 6 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 αναπροσαρμόζονται κατά την διάρκεια της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου βάσει προνοιών της της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015,
 • Την εκτίμηση της ΡΑΕΚ ότι υπάρχει ανάγκη έκδοσης μηχανισμού για την αναπροσαρμογή των Επιτρεπόμενων Εσόδων τα οποία εγκρίνονται στην αρχή της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα ο οποίος θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαφοροποίηση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για κάθε έτος της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου και ο τρόπος που η διαφοροποίηση στα ΕΕ θα μεταφέρεται στις διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος,
 • Τις ξεχωριστές επιστολές της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.01/168-18 προς τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, τον Διευθυντή Προμήθειας ΑΗΚ, τον Διευθυντή Παραγωγής ΑΗΚ, τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΑΗΚ, το Διευθυντή Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής ΑΗΚ, και τον Διευθυντή Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ΑΗΚ,  με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε τα σχόλια των πιο πάνω στο τελικό προσχέδιο του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΟΛ3/AC/137 ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2018 με την οποία υποβλήθηκαν τα σχόλια της ΑΗΚ Παραγωγής επί του προσχεδίου του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2018 με την οποία υποβλήθηκαν τα σχόλια της ΑΗΚ Προμήθειας επί του προσχεδίου του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Αρ. Φακ. ΔΙ/280 ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018 με την οποία υποβλήθηκαν τα σχόλια τους επί του προσχεδίου του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2018 με την οποία υποβλήθηκαν τα σχόλια του ΙΣΜ επί του προσχεδίου του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Αρ. Πρωτ. ΔO1/604.1.1/180679 ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, με την οποία υποβλήθηκαν τα σχόλια του ΔΣΜΚ επί του προσχεδίου του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018 στο οποίο παρουσιάστηκαν όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τα πιο πάνω μέρη, και στο οποίο επισυνάφθηκε το τροποποιημένο έγγραφο το οποίο έλαβε υπόψη τα σχόλια αυτά.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση και δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ».
 2. Να διευκρινίσουν ότι αφού η εν λόγω Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021, εάν κατά την εφαρμογή της παρουσιαστεί ανάγκη για τροποποίηση της, τα επηρεαζόμενα μέρη θα μπορούν να αιτηθούν τροποποίηση της στο ανάλογο σημείο. 
 3. Η Απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.