Αρ. Απόφασης: 94/2024
 
Ημερομηνία: 19/03/2024
 
Θέμα: 
Έγκριση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2024. υπ’ αριθμόν 20/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Οι επιστολές του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»», Αρ. Εισερχ. 720/2023 και Αρ. Εισερχ. 783/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 117/2023, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022) και Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022)»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εξερχ. 297/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»», Αρ. Εισερχ. 2900/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»», Αρ. Εξερχ. 1137/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2023, με θέμα «Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0», Αρ. Εισερχ. 3679/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 768/2023, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022) - Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοσης 1.0»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022) - Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοσης 1.0», Αρ. Εξερχ. 2059/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Δεκέμβριου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» - Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0», Αρ. Εισερχ. 5697/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 79/2024, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοσης 1.0».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 95 έως 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022),
 • Την Απόφαση Αρ. 246/2022 με τίτλο «Έγκριση του «Ορίου Ισχύος για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με Θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής».
 • Την Απόφαση Αρ. 154/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς».
 • Την Απόφαση Αρ. 304/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής».
 • Την Απόφαση Αρ. 29/2024 με τίτλο «Έγκριση του Ενιαίου Συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για την Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα έπειτα από δυο δοθείσες παρατάσεις από τη ΡΑΕΚ βάσει αιτημάτων του ΔΣΜΚ.
 • H διαμόρφωση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0, έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.01/2022 και με βάση τις σχετικές υποδείξεις της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η προτεινόμενη Πολιτική Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0 που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ εμπίπτει στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022, εντούτοις αυτή θα μπορεί να τύχει εφαρμογής με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται και από τις δύο υπό αναφορά Ρυθμιστικές Αποφάσεις. Ως εκ τούτου ο ΔΣΜΚ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο του ΔΣΜΚ με τίτλο «Βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής (Παραγωγών > 8 ΜW και Πελατών > 12 MVA)» έως την άρση του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 95 έως 98 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π 105/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0 όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία ΔΣ32/220.2.1.2/235649, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 5697/2023, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ αφού ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ.01/2022 και Αρ.02/2022.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις δικές τους ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.