Αρ. Απόφασης: 091/2024
 
Ημερομηνία: 15/03/2024
 
Θέμα: 
Αίτημα Παράτασης της Υπ’ Αριθμόν Κ62-2019 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συνδυασμένου Κύκλου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου-ΒΡΔ Παραγωγή

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ62-2019 Άδειας Κατασκευής της ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγής για άλλους 36 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07/02/2027, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγή διαβεβαιώνει τη ΡΑΕΚ ότι ο σταθμός θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, νοουμένου το Φυσικό Αέριο είναι έγκαιρα διαθέσιμο στον Ηλεκτροπαραγωγό σταθμό (ΗΣ) Βασιλικού.
  2. Να καλέσουν την ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγή όπως υποβάλει εντός 30 ημερών αναθεωρημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταθμού σε μορφή Gantt chart.
  3. Να καλέσουν την ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγή όπως για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και/ή την έναρξη εμπορικής λειτουργίας, υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά δίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος Gantt chart.
  4. H παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγή.