Αρ. Απόφασης: 077/2023

Ημερομηνία: 10/03/2023

Θέμα: 
Δυνατότητα Συμμετοχής Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 18/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. Δ/408.2.2/225038(Ε) με θέμα «Συνοπτική αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της εβδομάδας της Δεύτερης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας (ΔΔΠΛ) της Αγοράς — Προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα», Αρ. Εισερχ. 6179/2022, και
 • Η ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο» η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 4(1)(ε), 26(1) και 34(1)(β), 
 • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 (107(I)/2022),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2019 «περί Εκπόνησης εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030» (ΚΔΠ 204/2019),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2019 «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού πλαισίου Λειτουργίας εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στη Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 224/2019),
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.9, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την επίλυση των εκκρεμοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με αποτέλεσμα την ανάγκη επέκτασης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής του πλαισίου της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Στη Μεταβατική Ρύθμιση δεν υπάρχει πλαίσιο δραστηριοποίησης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, για την οποία εξασφαλίζεται άδεια από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η αποθήκευση ενέργειας θεωρείται ως η βασική λύση για την επίτευξη μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ-Η, αντισταθμίζοντας την εγγενή μεταβλητότητα των πηγών αυτών, επιτρέποντας την προσαρμογή της διαθέσιμης παραγωγής στην καμπύλη ζήτησης και απορροφώντας την πλεονάζουσα ανανεώσιμη ενέργεια που δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί απ’ ευθείας στο φορτίο με αποτέλεσμα τη μείωση των αποκοπών ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ-Η,
 • Παράλληλα, η αποθήκευση ενέργειας δύναται να προσφέρει ένα πλέγμα υπηρεσιών στο ηλεκτρικό σύστημα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση διαχείρισης της συμβατικής παραγωγής, την ενίσχυση της αξιοπιστίας και ευελιξίας του, την παροχή εφεδρειών και επικουρικών υπηρεσιών ρύθμισης και ελέγχου, τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά βεβαίως και την παραδοσιακή λειτουργικότητα υποκατάστασης ακριβής ενέργειας αιχμιακών μονάδων από φθηνότερη που απορροφάται σε ώρες χαμηλής ζήτησης και κόστους παραγωγής,
 • Η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα επιφέρει σημαντικά οφέλη προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομική λειτουργιά του ηλεκτρικού συστήματος, και
 • Ως εκ των ανωτέρω, υπάρχει ανάγκη συμπερίληψης της δυνατότητας ένταξης σταθμών αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 4(1)(ε) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καλέσουν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου:
  1. να προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και/ή των Κανόνων Μεταφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή χωρίς διακρίσεις η συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, και
  2. να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση Τελική Πρόταση Τροποποίησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού ή/και των Κανόνων Μεταφοράς μέχρι την 31η Μαΐου 2023.
 2. Να καλέσουν τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής:
  1. να προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις των Κανόνων Διανομής έτσι ώστε να είναι δυνατή χωρίς διακρίσεις η συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, και
  2. να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τελική πρόταση τροποποίησης των Κανόνων Διανομής μέχρι την 31η Μαΐου 2023.
 3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.