Αρ. Απόφασης: 070/2023

Ημερομηνία: 10/03/2023

Θέμα: 
Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 18/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού», Αρ. Εισερχ. 5667/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 86/2023, ημερομηνίας 07 Φεβρουάριου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/225-2023 ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού 2023»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού 2023», Αρ. Εισερχ. 871/20223,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 160/2023, ημερομηνίας 03 Μαρτίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023 Αναθεωρημένο».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 10, αναφορικά με τη τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών», και
 • Την Απόφαση Αρ. 52/2022 ημερομηνίας 04 Μαρτίου 2022 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2022» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Προκύπτει η ανάγκη για έγκριση των Κλείδων Επιμερισμού για το έτος 2023, οι οποίες επηρεάζουν την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων και τους Χωριστούς Λογαριασμούς των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το έτος 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Συμφωνούν με τις κλείδες επιμερισμού που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2022, με εξαίρεση την παράγραφο 2.2. «Κλείδες Επιμερισμού»,
 • Τα ποσά του κόστους εκδηλώσεων/δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΑΗΚ και του κόστους δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ που μπορούν να επιμεριστούν ισόποσα στις δραστηριότητες (ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες) δεν δικαιολογείται να αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αφού τα προηγούμενα έτη τα πραγματικά ποσά ήταν χαμηλότερα από αυτά που είχαν εγκριθεί για ισόποσο επιμερισμό.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των κλείδων επιμερισμού για το 2023 όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2022 (Αρ. Εισερχ. 5667/2022) με την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 «Κλείδες Επιμερισμού» με την ακόλουθη παράγραφο:
  «Σε ότι αφορά στην παράμετρο 10 πιο πάνω και τη σχετική Κλείδα 20%, το ακόλουθο κόστος του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων (Κέντρο Κέρδους 5137) επιμερίζεται ισόποσα στις Δραστηριότητες (Ρυθμιζόμενες και Μη Ρυθμιζόμενες) με σταθερό ποσοστό κατανομής 20%.
  • Το κόστος εκδηλώσεων δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΑΗΚ για το 2023 δεν ξεπερνά τις €186.350.
  • Το κόστος δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ που για το 2023 δεν ξεπερνά τις €63.500.
   Νοείται ότι το κόστος οποιωνδήποτε δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ πέραν του ποσού των €63.500 και το οποίο έχει τύχει της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Προμήθειας θα κατανέμεται 100% στη Δραστηριότητα της Προμήθειας.
  • Το κόστος Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής ύψους €30.000.
  • Τα υπόλοιπα έξοδα περιλαμβανομένου και του κόστους μισθοδοσίας που δεν αποδίδεται απευθείας στις ΒΡΔ/ΜΡΔ μέσω του συστήματος χρονοχρέωσης».
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.