Αρ. Απόφασης: 068/2024
 
Ημερομηνία: 23/02/2024
 
Θέμα: Τροποποίηση της Ε3232-2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 72 Ltd (ΗΕ 393405) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3232-2021 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 0,5MWp σε 1MWp και την τροποποίηση της χωροθέτησης με την προσθήκη των όμορων τεμαχίων Φ/Σχ. 29/18, τεμάχια 217 και 227 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.