Αρ. Απόφασης: 057/2024
 
Ημερομηνία: 13/02/2024
 
Θέμα: Απόρριψη 4421 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 31 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 4(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 4421 αίτηση της εταιρείας Marselli Beyond Energy Ltd (ΗΕ 430943), για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 40/31Ε1, τμήμα 17, τεμάχια 74 και 80 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Marselli Beyond Energy Ltd (ΗΕ 430943), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.