Αρ. Απόφασης: 047/2018
 
Ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2018
 
Θέμα: Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 2018 - 2027


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης» του Νόμου,
  • Την εισήγηση του ΔΣΜΚ που αφορά στο εν λόγω θέμα, όπως αυτή υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία Αρ. πρωτ. Μας: ΔΣ2/802.3/180041, ημερομηνίας 05 Ιανουαρίου 2018 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά),
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΣ2/802.3/180069, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένη «Μελέτη Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης Μέγιστης Συνολικής Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος για την Περίοδο 2018 - 2027»,
  • Την παρουσίαση της υποβληθείσας Μελέτης στη ΡΑΕΚ από τον ΔΣΜΚ στις 18 Ιανουαρίου 2018 και τις αλλαγές οι οποίες συμφωνήθηκαν στην εν λόγω συνάντηση,
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΣ2/802.3/180250, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2018 με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένη «Μελέτη Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης Μέγιστης Συνολικής Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος για την Περίοδο 2018 - 2027», υλοποιώντας τις συμφωνηθείσες αλλαγές,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.06, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
όπως εγκρίνουν την εν λόγω εισήγηση του ΔΣΜΚ.  
 
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.