Αρ. Απόφασης: 045/2023

Ημερομηνία: 17/02/2023

Θέμα: 
Καθορισμός Σύνθεσης Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023 υπ’ αριθμόν 12/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023, Αρ. Εξέρχ. 61/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣ22/1010.1/230292, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 246/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 32/2023, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 87.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Δυνάμει του άρθρου 87(2) του Ν.130(Ι)/2021, οποιαδήποτε επανεξέταση των Κανόνων Μεταφοράς διενεργείται από τον ΔΣΜΚ σε διαβούλευση με άτυπη συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τον σκοπό τέτοιας επανεξέτασης, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η πρόταση του ΔΣΜΚ για τη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής θεωρείται εύλογη, καθότι περιλαμβάνει εκπροσώπους κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τους Κανόνες Μεταφοράς.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 87(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την εισήγηση του ΔΣΜΚ και να καθορίσουν τη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής για την επανεξέταση των Κανόνων Μεταφοράς, ως εξής:
  1. ΑΗΚ Παραγωγή
  2. ΑΗΚ Προμήθεια
  3. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής
  4. Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής
  5. Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς
  6. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
  7. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου
  8. Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ
  9. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
  10. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ, ως τον άμεσα ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση και για τις σχετικές του ενέργειες όπως προβλέπονται από τον (Ν.130(Ι)/2021).