Αρ. Απόφασης: 042/2018
 
Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2018
 
Θέμα: Νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2018


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 12/2018, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2018, με την οποία εγκρίθηκαν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 30/2018, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ και οι βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018,
  • Το γεγονός ότι ο ορισμός της ρήτρας καυσίμου στα σχέδια διατιμήσεων για το έτος 2018 τα οποία εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 12/2018 δεν συνάδει με τον ορισμό των συντελεστών ρήτρας καυσίμου στην Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 30/2018,
  • Την επιστολή της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία υποβλήθηκαν τα αναθεωρημένα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού με τροποποιημένο τον ορισμό της ρήτρας καυσίμου για να συνάδει με τον ορισμό των συντελεστών ρήτρας καυσίμου στην Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 30/2018,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν τα αναθεωρημένα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2018.
  2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το 2018 για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
Η Απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ Προμήθεια για τις άμεσες ενέργειες της.

Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2018