​Αρ. Απόφασης: 039/2018
 
Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2018
 
Θέμα: Τροποποίηση Εγγράφων και Στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ για επίσπευση και επιπλέον απλούστευση  της διαδικασίας αδειοδότησης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Ότι για την υποβολή και εξέταση αίτησης για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού δεν απαιτείται η υποβολή προκαταρτικών θετικών απόψεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
  2. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ τίθεται άμεσα σε ισχύ. 
  3. Την Δημοσίευση της Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.