Αρ. Απόφασης: 037/2024

Ημερομηνία: 26/01/2024

Θέμα: 
Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου ΡΑΕΚ για σκοπούς Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 07/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2024, με την οποία προωθείται το έντυπο για την υποβολή αίτησης απόκτησης κωδικού (Αρ. Εισερχομένου 255/2024),
 • Η επιστολή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024, με την οποία καλεί τη ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε εγγραφή της Αρχής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027 στο οποίο απαιτείται ο ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου (Αρ. Εισερχομένου 275/2024), 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 15/2024 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2024, αναφορικά με την πιθανή συνεργασία για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg VI-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027”, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 45/2024 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2024, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τον Οδηγό της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027 για το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VΙ-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027”,
 • Τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν. 129(Ι)/2021) και ειδικότερα τις πρόνοιες του εδαφίου 9 του άρθρου 8 σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και εξουσίες της, όπως η Ανώτερη Διοίκηση ήθελε κρίνει αναγκαίο δια οποιουδήποτε μέλους του Γραφείου της ΡΑΕΚ και οποιοδήποτε καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στη ΡΑΕΚ δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε μέλος του Γραφείου της ΡΑΕΚ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από την Ανώτερη Διοίκηση, και
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 4(1)(δ), 4(1)(στ), 5(1)(κστ) και 6.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της ΡΑΕΚ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021 - 2027” απαιτείται η εγγραφή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027 και ο ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Απαιτείται ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου για σκοπούς εγγραφής της ΡΑΕΚ αλλά και για σκοπούς εκτέλεσης εργασιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, και
 • Η Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ενεργειακής Πολιτικής της ΡΑΕΚ έχει αναλάβει επανειλημμένα τον ρόλο του Νόμιμου Εκπροσώπου της ΡΑΕΚ σε Συγχρηματοδοτούμενες Προτάσεις και  Έργα και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία τις εκάστοτε απαιτήσεις που προκύπτουν από τις εν λόγω προτάσεις και έργα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 8(9) του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 (Ν. 129(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τη συμμετοχή της ΡΑΕΚ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027”.
 2. Να εξουσιοδοτήσουν εκ μέρους της ΡΑΕΚ και εξ’ ονόματός της, την Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ενεργειακής Πολιτικής της ΡΑΕΚ, να εκπροσωπεί τη ΡΑΕΚ σε όλα τα στάδια συμμετοχής της ΡΑΕΚ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027”. Ειδικότερα, η Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ενεργειακής Πολιτικής της ΡΑΕΚ κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και προέγκρισης από τη ΡΑΕΚ, εξουσιοδοτείται να προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή οποιονδήποτε εγγράφων προς τη Διαχειριστική Αρχή και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων εκ μέρους και εξ’ ονόματος της ΡΑΕΚ για τη συμμετοχή της ΡΑΕΚ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027”.
 3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027” και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.