Αρ. Απόφασης: 029/2024

Ημερομηνία: 19/01/2024

Θέμα:
 Έγκριση του Ενιαίου Συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 05/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Μελέτη Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για καθορισμό του Κόστους Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 5543/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 867/2022, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Μελέτη Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για καθορισμό του Κόστους Μεταφοράς»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 514/2023, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2023, με θέμα «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Μελέτη Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για καθορισμό του Κόστους Μεταφοράς – Σύμβαση 08/2023»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022) – Καθορισμός Ενιαίου Συντελεστή ‘Κόστος Μεταφοράς’», Αρ. Εξερχ. 1423/2023,
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Δεκέμβριου 2023, με θέμα «Μελέτη Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για καθορισμό του Κόστους Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 5695/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 95 έως 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» (Κ.Δ.Π. 208/2015),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022) και ειδικότερα τις πρόνοιες και των παραγράφων 6.3 και 7.1.2.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» υποβλήθηκε εκπρόθεσμα,
 • Η αύξηση στην τιμή του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» που υποβλήθηκε αρχικά από τον ΔΣΜΚ από τα 60€/kVA στα 140€/kVA είναι αξιοσημείωτη, με επακόλουθο επηρεασμό πολλών καταναλωτών που συνδέονται στο σύστημα διανομής στη μέση τάση ή/και καταναλωτών που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς μέσω έμμεσων συνδέσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.01/2022,
 • Η ΡΑΕΚ εξέτασε την εισήγηση του ΔΣΜΚ, για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» με εξωτερικό σύμβουλο όπου καταδείχτηκε ότι αν και σε γενικές γραμμές η μελέτη που υποβλήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ορθή εντοπίστηκαν σημεία, όπου η υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγισης θα επέφερε μείωση του «Κόστους Μεταφοράς»,
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ επιστολογραφίας, ο ΔΣΜΚ με την τελευταία επιστολή του, ημερομηνίας 8 Δεκέμβριου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση την αναθεωρημένη εισήγηση για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» στα 90 €/kVA,
 • Ο ΔΣΜΚ εισηγήθηκε τη μη εφαρμογή του «Κόστους Μεταφοράς» για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται καθεστώς επιστρεπτέας συνεισφοράς σε υποδομές του συστήματος μεταφοράς προς αποφυγή διπλής χρέωσης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΣΜΚ για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» στα 90 €/kVA, είναι πιο απλουστευμένη και λαμβάνει υπόψη μόνο το πραγματικό κόστος του εξοπλισμού που προβλέπεται για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για λόγους εξυπηρέτησης της ζήτησης, το οποίο διαιρείται με την επιπρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει αποδεκτή,
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Παράγραφος 7.3) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.2 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΜΚ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο του ΔΣΜΚ με τίτλο «Βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής (Παραγωγών > 8 ΜW και Πελατών > 12 MVA)», 
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» στα 90 €/kVA αφορά τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023-2027 εφόσον αρθεί το μεταβατικό καθεστώς,
 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.01/2022, ο ενιαίος συντελεστής χρέωσης «Κόστος Μεταφοράς», πρέπει να επικαιροποιείται και να υποβάλλεται εκ νέου προς έγκριση από τη ΡΑΕΚ ένα έτος πριν από την έναρξη κάθε Ρυθμιστικής Περιόδου,
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για τη μη εφαρμογή του «Κόστους Μεταφοράς» στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται καθεστώς επιστρεπτέας συνεισφοράς σε υποδομές του συστήματος μεταφοράς προς αποφυγή διπλής χρέωσης είναι εύλογη καθώς διαφαίνεται ότι αφορά την περίπτωση όπου γίνεται σύνδεση Χρήστη/Καταναλωτή σε υποδομές οι οποίες υλοποιήθηκαν από άλλο Χρήστη είναι υπό καθεστώς επιστρεπτέας συνεισφοράς.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 95 έως 98 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (ΚΔΠ 105/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του ενιαίου συντελεστή χρέωσης «Κόστος Μεταφοράς» στα 90€/kVA εφόσον αρθεί το μεταβατικό καθεστώς για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023-2027.
 2. Για αποφυγή διπλής χρέωσης, τη μη εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή χρέωσης «Κόστος Μεταφοράς» στην περίπτωση όπου Χρήστης/Καταναλωτής πρόκειται να συνδεθεί  σε υποδομές του συστήματος μεταφοράς όπου εφαρμόζεται καθεστώς επιστρεπτέας συνεισφοράς.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.