Αρ. Απόφασης: 026/2024
 
Ημερομηνία: 16/01/2024
 
Θέμα: Εξέταση Πιθανής Παράβασης Απόφασης της ΡΑΕΚ από την Εταιρεία Petrolina Electric Ltd, Κάτοχο Της Υπ’ Αριθμόν ΠΘ14/2019 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 04/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της ΠΘ14/2019 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού της εταιρείας Petrolina Electric Ltd,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία στις 17 Ιουλίου 2023, Αρ. Εξερχ. 1068/2023,
 • Η επιστολή της εταιρείας Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εισερχ. 3333/2023,
 • Η επιστολή της εταιρείας Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2023, με θέμα «Διευκρινήσεις σε συνέχεια συνάντησης (για Αρ. Φακ. 06.01.14/1068-2023)», Αρ. Εισερχ. 3471/2023
 • Η επιστολή της εταιρείας Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Γνωστοποίηση Αναθεώρησης Λογαριασμού Κατανάλωσης», Αρ. Εισερχ. 4274/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 776/2023 ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Εξέταση πιθανής παράβασης απόφασης της ΡΑΕΚ από την εταιρεία Petrolina Electric Ltd, κάτοχο της υπ’ αριθμόν ΠΘ14/2019 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Παροχή Πληροφοριών Δυνάμει Του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εξερχ. 2271/2023, και
 • Η επιστολή της εταιρείας Petrolina Electric Ltd, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Παροχή Πληροφοριών (για Αρ. Φακ. 06.01.14/2271-2023)», Αρ. Εισερχ. 5690/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 5(4), 15 και 131,
 • Την υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20/05/2015, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή και Τεχνικό Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 179/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Απόφασης της ΡΑΕΚ από την Εταιρεία Petrolina Electric Ltd, Κάτοχο της υπ’ αριθμόν ΠΘ17/2020 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», με την οποία η ΡΑΕΚ, αφού εκτίμησε ότι η εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αξιόπιστη και ακριβή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση του ενεργειακού μείγματος, γεγονός το οποίο εκ πρώτης όψεως συνιστά παράβαση της υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφασης της ΡΑΕΚ και ειδικότερα της παραγράφου 6 της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή» - «Παρουσίαση Πληροφοριών για την Προέλευση του Ηλεκτρισμού», αποφάσισε την επίδοση ειδοποίησης εκ πρώτης όψεως παράβασης της υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφασης της ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, με την οποία η εταιρεία να καλείται να υποβάλει γραπτές ενστάσεις εντός 30 ημερών.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εταιρεία Petrolina Electric Ltd με την επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2023 υπέβαλε ενστάσεις στην ειδοποίηση εκ πρώτης όψεως παράβασης της υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφασης της ΡΑΕΚ που της επιδόθηκε από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και
 • Από τους λογαριασμούς Αυγούστου 2023 που υπέβαλε η εταιρεία Petrolina Electric Ltd με την επιστολή της ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2023 έχει διαγραφεί η ανάλυση της περιβαλλοντικής επίδρασης σε εξοικονόμηση εκπομπών CO2 και σε ισοδύναμα δέντρα που φυτεύτηκαν, ενώ παρέμεινε η φωτογραφία με λεζάντα «για ένα πράσινο αύριο».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και μελέτησαν ενδελεχώς τις ενστάσεις της εταιρείας Petrolina Electric Ltd, εκτίμησαν ότι: 
 • Από το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας Petrolina Electric Ltd ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2023 δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο που να ανατρέπει την ύπαρξη της παράβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην Απόφαση υπ’ αριθμόν 179/2023 της ΡΑΕΚ,
 • Ειδικότερα, οι δηλώσεις της εταιρείας ότι «ο πίνακας στον οποίο αναλύεται η εξοικονόμηση εκπομπών CO2 σε ισοδύναμο αριθμό δέντρων που φυτεύτηκαν βασιζόταν στο γεγονός ότι όλη η ενέργεια που αγοράζει η εταιρεία προέρχεται από παραγωγούς ΑΠΕ και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συστήματα» και ότι «η λεζάντα για ένα πράσινο αύριο πηγάζει από τη δέσμευση της εταιρείας στην εμπορία πράσινης ενέργειας», συνιστά παραδοχή της παράβασης της υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφασης της ΡΑΕΚ και ειδικότερα της παραγράφου 6 της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή» - «Παρουσίαση Πληροφοριών για την Προέλευση του Ηλεκτρισμού», και
 • Αξιολογώντας την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης κρίνεται ότι:
  • Η λανθασμένη παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στην ηλεκτρική ενέργεια και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους προμηθευτές επηρεάζει την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους λογαριασμούς των καταναλωτών, 
  • Παρά την λανθασμένη συμπερίληψη της υπό αναφοράς ανάλυσης στους λογαριασμούς των καταναλωτών, κρίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δυσμενώς τα δικαιώματα των συμβεβλημένων με την εταιρεία Petrolina Electric Ltd καταναλωτών, και
  • Η αφαίρεση της υπό αναφοράς ανάλυσης από τους λογαριασμούς των καταναλωτών συνιστά επανόρθωση της παράβασης, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται ως μετριαστικός παράγοντας για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενώ η παραμονή της φωτογραφίας με λεζάντα «για ένα πράσινο αύριο» εφόσον συνοδεύει τα αληθή στοιχεία δεν κρίνεται ότι παραβιάζει την αριθμόν 1279/2015 Απόφαση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η εταιρεία Petrolina Electric Ltd, με την ανάλυση της περιβαλλοντικής επίδρασης σε εξοικονόμηση εκπομπών CO2 και σε ισοδύναμα δέντρα που φυτεύτηκαν, παραβίασε την υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ και ειδικότερα την παράγραφο 6 της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή» - «Παρουσίαση Πληροφοριών για την Προέλευση του Ηλεκτρισμού».
 2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Petrolina Electric Ltd, ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000), το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
 3. Την επίδοση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία Petrolina Electric Ltd.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, αμέσως μετά την επίδοσή της στην εταιρεία Petrolina Electric Ltd, δυνάμει του άρθρου 17 του Ν.130(Ι)/2021.