Αρ. Απόφασης: 023/2021
 
Ημερομηνία: 15/01/2021
 
Θέμα: Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2021


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 4/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Εισερχ. 4594/20, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ)»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2021, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2021»,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών».
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Την Απόφαση Αρ. 1232/2015 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, που είχαν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014,
 • Την Απόφαση Αρ. 107/2018 ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018 με θέμα «Τροποποίηση στις κλείδες επιμερισμού Κοινών Εξόδων» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού που είχαν υποβληθεί από την ΑΗΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2018,
 • Την Απόφαση Αρ. 32/2019 ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2019» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2019,
 • Την Απόφαση Αρ. 407/2020 ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2020» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2020,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι κλείδες επιμερισμού για το έτος 2021 που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020 είναι εύλογες και στο σύνολο τους συνάδουν με τις οδηγίες της ΡΑΕΚ.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 108 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των αναθεωρημένων κλείδων επιμερισμού για το 2021 όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.