Αρ. Απόφασης: 014/2021
 
Ημερομηνία: 08/01/2021
 
Θέμα: Μεταβίβαση της υπ’ Αριθμόν Ε1762-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμόν Ε1762-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, και
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να εγκρίνουν την αίτηση μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1762-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 2,299 MWp, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας της εταιρείας Zidilia Ltd (ΗΕ 387584) στην εταιρεία Tubetech Ltd (ΗΕ394980).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Tubetech Ltd (ΗΕ394980), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.