Αρ. Απόφασης: 4/2019

Ημερομηνία: 8 Ιανουαρίου 2019

Θέμα: Τροποποίηση Εγγράφων και Στοιχείων που Πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Ιδία Κατανάλωση, Αυτοπαραγωγή – Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing)

Ανακλήθηκε με την υπ' αριθμόν 373/2021 Απόφαση

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018,
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004,
  • Την υπ’ αριθμό φακέλου 13.32.31.1 επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 23/10/2018, με την οποία ζητούσε από την ΡΑΕΚ για την κατηγορία του Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing)  να μην απαιτείται η υποβολή άδειας Οικοδομής κατά την υποβολή αίτησης στη ΡΑΕΚ για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια, 
  • Το εδάφιο (3) του άρθρου 34 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 σύμφωνα με το οποίο «Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της Άδειας από την ανάγκη λήψης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο», 
  • Τις πρόνοιες του  «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας για ιδία κατανάλωση, Μάιος 2018», 
Και επειδή η Άδεια που χορηγεί η ΡΑΕΚ δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την ανάγκη λήψης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο και για σκοπούς περαιτέρω απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ιδία κατανάλωση, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Την υιοθέτηση των εγγράφων που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Αυτοπαραγωγή και/ή Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing).
  2. Η Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Αυτοπαραγωγή και/ή Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing) θα έχει χρονική ισχύ δύο (2) χρόνια.
  3. Η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ τίθεται άμεσα σε ισχύ. 
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.