Αρ. Απόφασης: 1/2019
 
Ημερομηνία: 4 Ιανουαρίου 2019
 
Θέμα: Έγκριση προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεων στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Εκδοση 2.0.1   
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • του άρθρου 81 το οποίο αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ),
  • των άρθρων 25(2)(στ), 62(1)(δ) και 62(1)(στ) τα οποία αφορούν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης και άλλων επικουρικών υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης,
 • Τις πρόνοιες των περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμων του 2006 μέχρι 2015, και ειδικά:
  • του άρθρου 9(1) το οποίο προνοεί «Ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης η οποία διοχετεύεται στο σύστημα μεταφοράς ή/και στο σύστημα διανομής, καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού…»,
 • Την επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018, με την οποία διατύπωσε την άποψη ότι με βάση τους περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμων του 2006 μέχρι 2015, οι μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του εν λόγω Νόμου,
 • Τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ, Αρ. 2/2018, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, κατά την οποία κατατέθηκαν από τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΚΑΗ,
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΑ/12/1030.2.3/182968, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι προέβη στην ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής των ΚΑΗ ετοιμάζοντας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, προτεινόμενη Τροποποιητική Έκδοση 2.0.1 των ΚΑΗ, υποβάλλοντας το κείμενο της Τροποποιητικής Έκδοσης και τα επεξεργασμένα από τον ΔΣΜΚ γραπτά σχόλια, καθώς και τα αυτούσια σχόλια όπως υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε της Τροποποιητικής Έκδοσης, 
επίσης, αφού έλαβε υπόψη ότι:
 
 • Οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ (οι νέοι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ θα φέρουν αριθμό Έκδοσης 2.0.1 σε συνέχεια των υφιστάμενων ΚΑΗ Έκδοσης 2.0.0).
 2. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στην Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ. 
 3. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, οι νέοι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 4. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες. 
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.