Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την Απόφαση της Αρ. 72/2022, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, αποφάσισε την δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης με την οποία δημοσιοποιεί την έναρξη ισχύος των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής - Έκδοση 5.3.0, ως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 386/2021, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται δε ότι, οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής - Έκδοση 5.3.0 τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024.