Την 1η Ιουνίου 2022, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενες λεπτομέρειες σχεδιασμού για τη βελτίωση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής προθεσμιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Στο υπό διαβούλευση προσχέδιο εγγράφου πολιτικής που κυκλοφόρησε, οι δυο φορείς ACER και CEER προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, τα προβλήματα είναι η ανεπαρκής ρευστότητα, η προσβασιμότητα, ο ανταγωνισμός και η διαφάνεια καθώς και η συγκεντρωμένη ισχύς της αγοράς. Στόχος είναι να εντοπίσουν πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να εισαγάγουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανισμοί ACER και CEER αναζητούν τις απόψεις των ενδιαφερομένων για όλες τις πτυχές του εν λόγω προσχεδίου εγγράφου πολιτικής. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για τα εντοπισμένα προβλήματα, το σύνολο των επιλογών πολιτικής που έχουν προσδιοριστεί, για την ανάλυση καθώς και τα προκαταρκτικά συμπεράσματα. Με βάση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, οι δύο οργανισμοί θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των πιθανών επιλογών ενεργειακής πολιτικής και ρύθμισης. Η ως άνω ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχομένως θα οδηγήσει σε προτάσεις των δύο φορέων για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου για την υιοθέτηση ενός ή περισσότερων ρυθμιστικών επιλογών.
 
Η ΡΑΕΚ,  λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και τη μη υποχρέωση της να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις απόψεις τους απευθείας σε ACER και CEER στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 29 Ιουλίου 2022 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕK (regulator.cy@cera.org.cy).
 
Το έγγραφο εργασίας είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.