Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 καθώς και η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (ΚΔΠ 107/2022) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κατά τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 04/2023 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που αφορά τη Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032 και η οποία διήρκησε από τις 31 Μαΐου 2023 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023, υποβλήθηκαν τέσσερα σχόλια.