Τα πιο κάτω έγγραφα του διαγωνισμού έχουν τροποποιηθεί στις 25/10/2018 στις παραγράφους 2.3, 2.12 και 4.1.

Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα.