Στόχοι, Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για την Αγορά Ηλεκτρισμού
 
Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους η ΡΑΕΚ έχει τους πιο κάτω στόχους, εξουσίες και αρμοδιότητες:
 
 • Διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού αποφεύγοντας δυσμενείς διακρίσεις με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών.
 • Προστατεύει τα συµφέροντα των καταναλωτών.
 • Προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 • Διασφαλίζει την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για ηλεκτρισμό.
 • Εξασφαλίζει τη Συνέχεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία και Ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού.
 • Ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και παραγωγή ηλεκτρισμού.
 • Χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί, ανακαλεί Άδειες ή Εξαίρεση από Άδειες.
 • Ενεργεί ως Αρχή Επίλυσης Διαφορών.
 • Αποτελεί ενιαίο σημείο επαφής για την ενημέρωση των καταναλωτών.
 • Καθορίζει τους κανόνες ή τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους κατόχους αδειών, περιλαμβανομένης, όπου το θεωρεί αναγκαίο, της διεξαγωγής έρευνας και της λήψης αποφάσεων για τέτοια παράπονα.
 • Διεξάγει έρευνες είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υποβολή παραπόνων.
 • Διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι Αδειών λειτουργούν αποδοτικά και έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι.
 • Καθορίζει, δημοσιεύει και επιβάλλει επίπεδα ποιότητας με τα οποία θα συμμορφώνονται οι κάτοχοι αδειών.
 • Ρυθμίζει τις διατιμήσεις, χρεώσεις και άλλους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους.
 • Προωθεί την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών εντός της Κοινότητας με τρόπο ώστε να λειτουργούν ανταγωνιστικά και εύρυθμα, για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού.
 • Προωθεί την κατάργηση των περιορισμών στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών.
 • Διασφαλίζει όπως οι Κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρισμού και της αγοράς (Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού) ετοιμάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το Νόμο.
 • Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων.
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 1227/2011
 • Προωθεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Ενθαρρύνει την Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα.
 • Καταρτίζει και εφαρμόζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αναφορικά με το δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής σε μακροπρόθεσμη βάση, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα και να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πελατών και περιλαμβάνει την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα / διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της η ΡΑΕΚ δύναται:
 
 • Να λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών.
 • Να λαµβάνει ρυθµιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα ρυθµίζει την αγορά ηλεκτρισµού και ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσµεύονται από µια τέτοια ρυθµιστική απόφαση.
 • Να εκδίδει Kανονισμούς με βάση το Νόμο.