Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 90 και 97 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς: