Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του περί της Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003), για να διευκολυνθεί η δημιουργία εύρυθμων και διάφανων αγορών λιανικής στην Κοινότητα, η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, του ∆ιαχειριστή Συστήματος ∆ιανοµής, των επιχειρήσεων προμήθειας και των πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να καθορίζονται στις συμβατικές ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων και την ευθύνη των µετρήσεων. Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών και των προμηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της ΡΑΕΚ. 

Η ΡΑΕΚ με την Απόφαση υπ’ αριθμό 243/2017 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.122(Ι)/2003, τους πιο κάτω Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες οι οποίοι έχουν δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους: