Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 38, 44, 88, 93(5) και 94(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, εκδίδει τα ακόλουθα Διατάγματα: