Η τελική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αποτελείται από την τιμή ενέργειας, τις χρεώσεις δικτύου και τους φόρους και τέλη.
 
  • Η Τιμή Ενέργειας, αφορά τη διατίμηση του προμηθευτή της ηλεκτρικής ενέργειας και περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της προμήθειας της ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 
  • Οι Χρεώσεις Δικτύου αποτελούν τις χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου Μεταφοράς (ψηλή τάση) και διανομής (μέση και χαμηλή τάση), καθώς και τη χρέωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.
  • Οι Φόροι και Τέλη, περιλαμβάνουν τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το τέλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2016, ένα τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για έναν μέσο οικιακό καταναλωτή περιλάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία: