Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/EΚ απαιτεί να θεσπιστεί από κάθε κράτος µέλος εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια. Στα εν λόγω σχέδια δράσης ορίζονται οι εθνικοί στόχοι των κρατών µελών για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που θα καταναλώνεται στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στη θέρµανση και ψύξη το έτος 2020, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων άλλων µέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα µέτρα για την επίτευξη αυτών των εθνικών συνολικών στόχων.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ο στόχος του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται στο 16%. Στις κατηγορίες της Θέρμανης και Ψύξης και των Μεταφορών ανέρχεται στο 23,5% και 10% αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους εθνικούς στόχους της Κύπρου και τα μέτρα επίτευξης τους μπορείτε να βρείτε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2010 - 2020 στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).