Κατευθυντήριες γραμμές για τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου εκδίδει τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το πλαίσιο τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού:
 
Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος
 
  • Μπορεί να επιτραπεί αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής.
  • Δεν επιτρέπεται η αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Εξαίρεσης από Άδεια εάν η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς του σταθμού μετά την τροποποίηση ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ για την οποία μπορεί να παρασχεθεί Εξαίρεση από Άδεια.
  • Για αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας πρέπει πρώτα να τροποποιείται η υφιστάμενη Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και ακολούθως η Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει σε ισχύ Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής ισχύος ίση με την αιτούμενη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος και ακολούθως να τροποποιείται η Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας.
 
Αλλαγή στην τεχνολογία
 
  • Δεν επιτρέπεται αλλαγή στην τεχνολογία του σταθμού παραγωγής (σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να παράγει με οποιαδήποτε ΑΠΕ ή το αντίστροφο).
  • Δεν επιτρέπεται αλλαγή στον τύπο τεχνολογίας του σταθμού παραγωγής (σταθμός παραγωγής με οποιαδήποτε τεχνολογία από ΑΠΕ δεν μπορεί να τροποποιηθεί σε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ).
  • Επιτρέπεται αλλαγή στον κατασκευαστή και στο μοντέλο (π.χ. άλλου τύπου ανεμογεννήτρια ή φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή μονάδα συνδυασμένου κύκλου).
  • Επιτρέπεται αλλαγή στην τεχνολογία στήριξης για φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 695/2012 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
 
Αλλαγή τεμαχίων
 
  • Μπορεί να επιτραπεί επέκταση ενός έργου σε όμορα τεμάχια. Τροποποίηση/αντικατάσταση τεμαχίων θα αξιολογείται ανά περίπτωση και θα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν αλλάζει τη φύση της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
  • Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση/αντικατάσταση όλων των τεμαχίων της αρχικής Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
 
Καθεστώς Λειτουργίας
 
  • Δεν μπορεί να επιτραπεί αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας μίας άδειας (π.χ. από εμπορική χρήση σε ίδια χρήση και το αντίστροφο).

 
 
Σημειώσεις:
 
Κάθε αίτημα για τροποποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος τροποποίησης καθώς και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν το είδος της αιτούμενης τροποποίησης και το είδος της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
 
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια ενθαρρύνονται να απευθύνονται γραπτώς στο Γραφείο της ΡΑΕΚ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τροποποίηση πριν από την υποβολή αιτήματος για τροποποίηση προκειμένου να λαμβάνουν τη δέουσα πληροφόρηση.
 
Όταν η αιτούμενη τροποποίηση αφορά αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας δεν θα καταβάλλεται τέλος τροποποίησης, αλλά το τέλος που θα έπρεπε να καταβληθεί εάν για την επιπρόσθετη ισχύ υποβαλλόταν αίτηση για νέα Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια. 
 
Όλα τα αιτήματα για τροποποίηση, τόσο αυτά που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές, όσο και αυτά που δεν εμπίπτουν, θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.
 
Σε κάθε περίπτωση, αίτημα για τροποποίηση δεν μπορεί να αλλάζει τη φύση της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.