Κάθε κάτοχος Εξαίρεσης από Άδεια δικαιούται να ζητήσει μεταβίβαση της Εξαίρεσης από Άδεια που κατέχει σε άλλο πρόσωπο, υποβάλλοντας αίτηση στη ΡΑΕΚ (υπό μορφή επιστολής) τουλάχιστο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, καθορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο προτείνεται να μεταβιβαστεί η άδεια, το λόγο της μεταβίβασης και το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.

Διαδικασία μεταβίβασης Εξαίρεσης από Άδεια

Το πρόσωπο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η εξαίρεση από άδεια:
  • Υποβάλλει αίτηση για μεταβίβαση της συγκεκριμένης εξαίρεσης (έντυπο αίτησης Εξαίρεσης από Άδεια για ΑΠΕ ή για Συμβατικά Καύσιμα).
  • Υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα (όπου απαιτείται).
  • Εάν πρόκειται για: 
  1. Φυσικό Πρόσωπο, υποβάλλει → Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
  2. Νομικό Πρόσωπο, υποβάλλει → Καταστατικό Εταιρείας (Αρ. Εγγραφής, Φορολογικού Μητρώου, πρόσφατα Πιστοποιητικά Εγγραφής, Μετόχων και Διευθυντών).
  • Υποβάλλει στοιχεία των τεχνικών και οικονομικών ικανοτήτων του (όπου απαιτείται).
  • Καταβάλλει το τέλος υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.
  • Επισυνάπτει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (όπου απαιτείται).

Η ΡΑΕΚ εξετάζει την αίτηση για μεταβίβαση που υποβλήθηκε και ακολουθεί τη διαδικασία σαν να επρόκειτο για χορήγηση εξαίρεσης από άδεια.

Οι μεταβιβάσεις των Εξαιρέσεων από Άδεια δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.