Αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια / Συμβατικά Καύσιμα

Η αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια / Συμβατικά Καύσιμα αφορά την (α) Κατασκευή και τη (β) Λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με Συμβατικά Καύσιμα ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 1MW, για ιδία χρήση ή για εφεδρικούς σκοπούς.

Υποβολή Αίτησης - Διαδικασία Εξέτασης - Χορήγηση Άδειας

Πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς κατά την Υποβολή Αίτησης, τη Διαδικασία Εξέτασης της Αίτησης και τη Χορήγηση Άδειας μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Έντυπο Αίτησης - Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης και όλα τα έγγραφα/στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση κατά την υποβολή της. 

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την αίτηση και τα απαιτούμενα έγγραφα μπορείτε να βρείτε στην Αδειοδότηση / Ανακοινώσεις - Πληροφορίες

Τέλη Αίτησης

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο Τέλος Αίτησης το οποίο ανέρχεται €170,86.

Ετήσια Τέλη

Τα ετήσια τέλη είναι τα τέλη που καταβάλλονται κάθε έτος για τη διατήρηση σε ισχύ μιας άδειας και για Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας ανέρχονται σε 68,344 σεντ ανά kW εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ετήσια τέλη μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.