Σύστημα Διανομής είναι το σύστημα που αποτελείται κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα σημείας εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες. Επίσης, στο Σύστημα Διανομής περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ο οποίος ανήκει στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκρίνει και αναθεωρεί τη διαδικασία και την πολιτική χρέωσης με το Σύστημα Διανομής, καθώς και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Επίσης, αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ είναι να εγκρίνει, να δίδει οδηγίες και να ζητά αναθεώρηση, όποτε κρίνει αναγκαίο, των Κανόνων Διανομής.

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ορίζεται από την ΑΗΚ και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής.

Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) σημαίνει την ΑΗΚ με την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτρια του συστήματος διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διανομής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)