Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, όλες οι διατιμήσεις και χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προνοούνται από το Νόμο αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής των υπηρεσιών αυτών, και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες καθορισμού των διατιμήσεων και των χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής.

Στις 19/06/2015 δημοσιεύθηκε η Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015. Η εν λόγω ρυθμιστική απόφαση μπορεί να ανευρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία. Στόχος της αναθεώρησης της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού είναι η εναρμόνισή της με τις καλύτερες/ βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, και ο πιο ορθολογιστικός τρόπος υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων και, επομένως, των διατιμήσεων της αγοράς ηλεκτρισμού.   
 
H ΡΑΕΚ, έχει εγκρίνει με την Απόφαση 97/2017 τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού της ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2017, οι οποίες βασίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2017 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 
Κατά τον καθορισμό της μορφής των νέων διατιμήσεων έχει ληφθεί υπόψη η βασική αρχή της κοστοστρέφειας. Οι νέες διατιμήσεις έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
  1. Ο αριθμός των προτεινόμενων διατιμήσεων της ΑΗΚ Προμήθειας μειώνεται από 30 σε 11, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 πιο κάτω.
  2. Ο τρόπος ανάκτησης των Επιτρεπόμενων Εσόδων είναι μέσω της τιμολόγησης ενέργειας (περιλαμβάνεται τόσο οριακό κόστος ενέργειας όσο και το οριακό κόστος ισχύος).
  3. Για τις διατιμήσεις που διαφοροποιούνται με την εποχή και την ώρα της ημέρας ισχύουν δύο εποχές (καλοκαίρι και άλλη περίοδος), δύο είδη ημέρας (εργάσιμη και μη εργάσιμη), και δύο ώρες της ημέρας (αιχμής/κανονική και μη-αιχμής/οικονομική).
  4. Οι διατιμήσεις οι οποίες κατά μέσο όρο παρουσίαζαν αυξήσεις, μετά από έγκριση σχετικής εισήγησης της ΑΗΚ, διατηρήθηκαν στα υφιστάμενα επίπεδα (μέσος όρος του 2015) για περίοδο μέχρι και ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ή τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα, ενώ με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, οι πιο πάνω διατιμήσεις θα προσαρμοστούν στα επίπεδα κοστοστρέφειας.
Τα Σχέδια Διατιμήσεων κάθε έτους εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και δημοσιεύονται από την ΑΗΚ Προμήθεια.