Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς, χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης, χρήσης του Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης, Διατίμηση για την ανάκτηση των Δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας

Η ΡΑΕΚ, με την Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015, εξέδωσε την Μεθοδολογία Υπολογισμού των διατιμήσεων που αφορούν τη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής, την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ, και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας.  Με την Απόφαση Αρ. 97/2017 η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ύψος των διατιμήσεων αυτών, οι οποίες αποτελούν μέρος της τελικής Διατίμησης Προμήθειας, και ενέκρινε την ανάκτηση τους μέσω της τιμολόγησης ενέργειας. Με την Απόφαση Αρ. 265/2017 η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ύψος των διατιμήσεων αυτών για το έτος 2018.

Η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία.

Η Απόφαση Αρ. 97/2017 μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Αποφάσεις.

Για τον ολοκληρωμένο Πίνακα με τις Διατιμήσεις που αφορούν στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής με ισχύ από τη 1η Σεπτεμβρίου 2017, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.