Αίτηση για Άδεια Προμήθειας

Η αίτηση για άδεια προμήθειας αφορά την προμήθεια ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες.

Υποβολή Αίτησης - Διαδικασία Εξέτασης - Χορήγηση Άδειας

Η διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης της αίτησης και η εξέταση, αξιολόγηση και λήψη απόφασης από τη ΡΑΕΚ γίνεται σύμφωνα με τους Περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 538/2004 και τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις. 

Έντυπο Αίτησης - Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να βρείτε:
  1. Το έντυπο αίτησης, τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ο αιτητής και τα έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
  2. Τους πρότυπους όρους της Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την αίτηση και τα απαιτούμενα έγγραφα μπορείτε να βρείτε στην Αδειοδότηση / Ανακοινώσεις -Πληροφορίες.