Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους σε θέματα Φυσικού Αερίου, έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου και να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ στην Αγορά Φυσικού Αερίου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ΡΑΕΚ/Στόχοι, Εξουσίες και Αρμοδιότητες.

Οι εν ισχύ νόμοι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου προνοούν για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία και μεταξύ άλλων θεσπίζουν τους κανόνες για τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση του φυσικού αερίου. Επιπλέον, προσδιορίζουν τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην αγορά, την εκμετάλλευση των δικτύων, καθώς και τα κριτήρια και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Στο νόμο περιγράφονται και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ και καθορίζεται ολοκληρωμένα το εύρος των δραστηριοτήτων και ο ρόλος της.

Δεδομένου ότι η αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο είναι υπό ανάπτυξη, βασικός στόχος είναι η δημιουργία μίας οργανωμένης αγοράς, κατά τα πρότυπα των προηγμένων αντίστοιχων αγορών παγκοσμίως, αλλά και κατά τη βέλτιστη πρακτική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυσικού αερίου, με εύρυθμη λειτουργία όλων εμπλεκομένων στην αγορά, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις φυσικού αερίου, είτε πρόκειται για θεσμοθετημένους από τη νομοθεσία φορείς.

Είναι αναμενόμενο ότι η αγορά φυσικού αερίου θα αναπτυχθεί σε φάσεις που εκτός από το χρονικό προσδιορισμό θα έχουν και εξελικτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα προνοούν για τα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η Κύπρος να αποκτήσει σε εύλογο χρόνο μια αγορά εναρμονισμένη με το Κοινοτικό κεκτημένο και θα λειτουργεί με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για τους καταναλωτές της. Προβλέπεται να εκκινήσει από την ηλεκτροπαραγωγή, και εν συνεχεία να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, με κυρίαρχο τον εμπορικό τομέα (π.χ. ξενοδοχεία), μικρές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και τέλος, τον οικιακό τομέα.


Στην ενότητα Φυσικό Αέριο θα βρείτε θέματα που αφορούν:

  • Αδειοδότηση - Πληροφορίες, Τέλη Αδειών
  • Αρχείο Αδειών - Αιτήσεις, Άδειες