Διεθνής Συνομοσπονδία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER)

Η Διεθνής Συνομοσπονδία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER) είναι ένα εθελοντικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας από όλο τον κόσμο.

H ICER ιδρύθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Ρύθμιση της Ενέργειας (WFER), στην Αθήνα, το 2009. Τα αποτελέσματα των εργασιών της παρουσιάζονται στο WFER κάθε τρία χρόνια.

Κύριοι στόχοι της είναι η υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, η βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα της ενέργειας, η κατανόηση της ρύθμισης της ενέργειας και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων αγοράς.

Η ΡΑΕΚ είναι μέλος της ICER.

Ιστοσελίδα: www.icer-regulators.net