Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,[Κ.Δ.Π. 286/2016] που εμπεριέχει οδηγίες προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου σχετικά με την επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφελείας και δυνάμει των Άρθρων 89(1), 90 και 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015, προτίθεται να εκδώσει το ακόλουθο Προσχέδιο Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2015, ημερομηνίας 31 Ιουλίου, 2015 [Κ.Δ.Π. 264/2015], και καλεί τους κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου της Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης.

Η παρούσα Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας-Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών (Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ. 03/2016) και θα διαβάζεται μαζί με την περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας-Διατίμηση για Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες με Αρ. 03/2015 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Ρυθμιστική Απόφαση»), και η βασική Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ.01/2013 και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ.03/2016 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας-Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03 του 2015 και 03 του 2016.
 
Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2016

Για το προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.