Περί Εφαρμογής Απαγορεύσεων Καταχρηστικών Πρακτικών στη Χονδρική Αγορά Ενέργειας και Επιβολής Κυρώσεων

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 15, 25(13) και 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015, εκδίδει το ακόλουθο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης και καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, τους κατόχους Αδειών, τους Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης. 
 
Λευκωσία, 07 Οκτωβρίου 2016

Για το προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο