Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 15, 25(13) και 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015, εκδίδει το ακόλουθο Προσχέδιο Απόφασης και καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους κατόχους Αδειών, τους Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου Απόφασης. 

Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Βασικών Αρχών Πλαισίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας Αγοράς Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Απόφαση ..... του 2016.