Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, ως προς την αναφορά δεδομένων προς τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας («Οργανισμός») 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2018 στο πλαίσιο της διασφάλισης της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, επιθυμεί να φέρει στην προσοχή των συμμετεχόντων στην αγορά τα ακόλουθα ως προς την υποχρέωση αναφοράς δεδομένων. 
 
Η αποτελεσματική επιτήρηση των χονδρικών αγορών ενέργειας απαιτεί τακτική παρακολούθηση των λεπτομερειών των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης, καθώς και δεδομένων σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 (Συγκέντρωση Δεδομένων) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, οι συμμετέχοντες στην αγορά ή, για λογαριασμό τους πρόσωπο ή αρχή ως απαριθμείται ακολούθως:
  1. Τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του συμμετέχοντος στην αγορά·
  2. Ένα σύστημα αναφοράς συναλλαγών·
  3. Μια οργανωμένη αγορά, ένα σύστημα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλο πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνει συναλλαγές·
  4. Ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει εγγραφεί ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών· ή
  5. Μια αρμόδια αρχή που έχει λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), εφόσον έχει λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών,
 
παρέχουν στον Οργανισμό καταγραφή των συναλλαγών στις χονδρικές αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης. 
 
Οι πληροφορίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν: 
  1. τον ακριβή προσδιορισμό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν, 
  2. την τιμή και την ποσότητα που συμφωνήθηκε, 
  3. τις ημερομηνίες και τον χρόνο εκτέλεσης, 
  4. τα μέρη της συναλλαγής και τους δικαιούχους της συναλλαγής και 
  5. οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. 
 
Ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τη συνολική ευθύνη, από τη στιγμή που οι απαιτούμενες πληροφορίες λαμβάνονται από πρόσωπο ή αρχή απαριθμούμενο πιο πάνω, η υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών του συμμετέχοντος στην αγορά θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.
 
Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να αναφέρουν τακτικά στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες των ενεργειακών συμβάσεων χονδρικής που αφορούν τόσο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου όσο και τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων. Οι συμβάσεις για υπηρεσίες εξισορρόπησης, οι συμβάσεις μεταξύ διαφορετικών μελών του ίδιου ομίλου εταιρειών και οι συμβάσεις για την πώληση της παραγωγής μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεώς του.
 
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής ορίζει κανόνες για την παροχή δεδομένων στον Οργανισμό κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες των προς αναφορά ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και βασικών δεδομένων. Καθορίζει επίσης κατάλληλους διαύλους για την αναφορά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και της περιοδικότητας των σχετικών αναφορών.
 
Λεπτομερής κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων βρίσκεται στο Άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ενώ κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού βρίσκεται στο άρθρο 4. 
 
Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και διατηρεί δημόσιο κατάλογο τυποποιημένων συμβάσεων, τον οποίο επικαιροποιεί εγκαίρως. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και δημοσιεύει, κατάλογο οργανωμένων αγορών τον οποίο επικαιροποιεί εγκαίρως. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: