Απόφαση Αρ. 997 / 2013

Ημερομηνία: 27 Νοεμβρίου 2013

Θέμα: Υποβολή Εντύπων από Αιολικά Πάρκα προς τη ΡΑΕΚ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη:
  • τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτήσει όπως κάτοχος άδειας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που μπορεί να είναι εύλογα αναγκαίο για την άσκηση από τη ΡΑΕΚ των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, και αυτή η απαίτηση πρέπει να γίνει με γραπτή ειδοποίηση που να καθορίζει την πληροφορία ή το έγγραφο και η οποία να ορίζει μέχρι πότε πρέπει να γίνει συμμόρφωση με την απαίτηση και σε ποια μορφή θα δοθεί η πληροφορία ή το έγγραφο,
  • τους στόχους της ΡΑΕΚ σύμφωνα με το Άρθρο 24 (δ) και 24 (ε) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με τα οποία η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι των αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι και η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού,
  • το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ στο οποίο επισυνάπτονται δύο έγγραφα που ετοιμάστηκαν από το Γραφείο της ΡΑΕΚ με σκοπό αυτά να δίνονται στους αδειούχους αιολικών πάρκων με σκοπό την προσκόμιση πληροφοριών προς τη ΡΑΕΚ για να διευκολύνεται ο εποπτικός της ρόλος βάση των προνοιών της νομοθεσίας που αναφέρονται πιο πάνω,
Αποφάσισε

την αποστολή επιστολών προς τους υφιστάμενους κατόχους αδειών λειτουργίας, στους οποίους θα κοινοποιηθεί αυτή η απόφαση της ΡΑΕΚ και το έντυπο W2 (Συνημμένο 1), και θα επεξηγηθεί ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των πληροφοριών.