Αρ. Απόφασης: 95/2017
 
Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017
 
Θέμα: Διαδικασία Παράτασης Άδειας


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ στην υπ’ αριθμό 95/2017 συνεδρία τους, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, αφού μελέτησαν ενδελεχώς τις πρόνοιες των Νόμων Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Ν.122(Ι)/2003, των Περί των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Ν.158(Ι)/99 που διέπουν τις αρχές μέσα από τις οποίες το διοικητικό όργανο πρέπει να ασκεί τη διακριτική του εξουσία, και των σχετικών με την Έκδοση Αδειών Κανονισμών, τα Μέλη της ΡΑΕΚ  εκτίμησαν ότι δύνανται να ασκήσουν τη διακριτική τους εξουσία με βάση του τύπους και τις δεσμεύσεις που η ΡΑΕΚ θα καθορίσει και που δεν επιβάλλονται αλλά ούτε απαγορεύονται από το Νόμο και τους Κανονισμούς για το κατά πόσο θα αποδέχεται ή όχι αιτήματα παρατάσεων της χρονικής ισχύος Άδειας μετά τη λήξη της σχετικής Άδειας και εκτίμησαν περαιτέρω ότι η υποβολή αιτήματος παράτασης μετά τη λήξη Άδειας δεικνύει την αδιαφορία του κατόχου Άδειας σε σχέση με την υλοποίηση του έργου ή/και τη μη πρόθεση του για την υλοποίηση του προτεινόμενου με την Άδεια έργου, τα Μέλη της ΡΑΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Ότι η ΡΑΕΚ από τούδε και στο εξής δεν θα αποδέχεται και δεν θα εξετάζει αιτήσεις για χρονική παράταση Άδειας που υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ μετά από την λήξη της Άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτημα παράτασης.