Αρ. Απόφασης: 092/2021
 
Ημερομηνία: 19/03/2021
 

Θέμα: Παράταση Εξαίρεσης από Άδεια

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2306/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του κ. Ανδρέα Ζίττη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στα Ανάγια της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.