Αρ. Απόφασης: 90/2024
 
Ημερομηνία: 15/03/2024
 
Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 2.0


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024 υπ’ αριθμόν 19/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ11/1021.5/231507 και θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023», Αρ. Εισερχ. 1601/2023,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης (Αρ. Συνεδρίας 11/2023) ημερομηνίας 6 Απριλίου 2023, μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023 και Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της ΑΑΗ»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2023 και Αρ. Φακ. 03.02.02.01/939-23 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023», Αρ. Εξερχ. 939/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΔ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2023 και Αρ. Φακ. 03.02.02.01.02/938-23 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Απόφασης ΡΑΕΚ 78/2023», Αρ. Εξερχ. 938/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΔΣ22/1010.1/234002 και θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023», Αρ. Εισερχ. 3239/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1020.2 & 1010.1/234292 και θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023», Αρ. Εισερχ. 3699/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 663/2023, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Υλοποίηση Προνοιών της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 189/2023»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΔ ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2023 και Αρ. Φακ. 04.10.01/1801-23 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Απόφασης ΡΑΕΚ 78/2023», Αρ. Εξερχ. 1801/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1020.2/235220 και θέμα «Συμμετοχή Αποθήκευσης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΜΡΑΗ) - βελτιωτικές εισηγήσεις», Αρ. Εισερχ. 5044/2023,
 • Τα πρακτικά της τεχνοκρατικής συνάντησης (Αρ. Συνεδρίας 2Τ/2024) ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ εκπροσώπων ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με θέμα «Εφαρμογή Άρθρου 102 του Νόμου Ν.130(Ι)/2021 και Συμμετοχή Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2023 και Αρ. Φακ. 04.10.01/2428-2023 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Αποφάσεων ΡΑΕΚ 77/2023 και 78/2023», Αρ. Εξερχ. 2428/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2023 και Αρ. Πρωτ.  ΔΑ12/1020.2/235850 και θέμα «Υλοποίηση προνοιών Απόφασης ΡΑΕΚ 77/2023», Αρ. Εισερχ. 5937/2023,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης (Αρ. Συνεδρίας 3/2024) ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2024, μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ με θέμα «Υλοποίηση Προνοιών της Απόφασης Αρ. 77/2023 «Δυνατότητα Συμμέτοχης Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού»»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2024 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1020.2/240262 και θέμα «Αναθεωρημένο πλαίσιο συμμετοχής Αποθήκευσης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΜΡΑΗ)», Αρ. Εισερχ. 345/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 67/2024, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Υλοποίηση προνοιών Απόφασης ΡΑΕΚ 78/2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ  Αρ. 84/2024, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Αναθεωρημένο πλαίσιο συμμετοχής Αποθήκευσης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΜΡΑΗ)»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2024 και Αρ. Πρωτ. ΔΑΛ/1021.6/240422 και θέμα «Τροποποίηση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης αναφορικά με την Εξόφληση Τιμολογίων και τις Πληρωμές των Εκκαθαρίσεων», Αρ. Εισερχ. 589/2024,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης (Αρ. Συνεδρίας 22/2023) ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2023, μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με θέμα «Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»», Αρ. Εξερχ. 1704/2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΕΔ/1020.2/235732 και θέμα «Πρόοδος συμμόρφωσης με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023», Αρ. Εισερχ. 5770/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023 και Αρ. Φακ. 04.10.01/2410-2023 με θέμα «Πρόοδος συμμόρφωσης με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023», Αρ. Εξερχ. 2410/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2023 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ13/1020.2/235800 και θέμα «Εισήγηση ΔΣΜΚ για τροποποίηση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 5909/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2024 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ/1020.2/240021 και θέμα «Πρόοδος συμμόρφωσης με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023», Αρ. Εισερχ. 66/2024,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2024 και Αρ. Φακ. 04.10.01/39-2024 με θέμα «Πρόοδος συμμόρφωσης με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023», Αρ. Εξερχ. 39/2024,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης (Αρ. Συνεδρίας 4/2024) ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2024, μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023 - Κ.Δ.Π. 295/2023 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»», Αρ. Εξερχ. 246/2024, και
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2024 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ02/1020.2/240361 και θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 03/2023 - Κ.Δ.Π. 295/2023 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»», Αρ. Εισερχ. 495/2024.
 • Την Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ με τίτλο «Πρόοδος των εργασιών για τη Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο», ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N.130(I)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 93, 94 και 142(3),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2023 (ΚΔΠ 295/2023) «περί εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»,
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως έχουν τροποποιηθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 059/2024, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2024 (Έκδοση 1.12),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 077/2023 της 10ης Μαρτίου 2023 με θέμα «Δυνατότητα Συμμετοχής Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 078/2023 της 10ης Μαρτίου 2023 με θέμα «Δυνατότητα Καταναλωτών Ηλεκτρισμού για Σύναψη Περισσότερων από μια Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σε συνέχεια της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 077/2023 της 10ης Μαρτίου 2023 με θέμα «Δυνατότητα Συμμετοχής Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού», με την οποία κλήθηκε ο ΔΣΜΚ να προβεί σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ προτεινόμενες τροποποιήσεις,
 • Σε συνέχεια της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 078/2023 της 10ης Μαρτίου 2023 με θέμα ««Δυνατότητα Καταναλωτών Ηλεκτρισμού για Σύναψη Περισσότερων από μια Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», με την οποία κλήθηκε ο ΔΣΜΚ να προβεί σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ προτεινόμενες τροποποιήσεις,
 • Σε συνέχεια της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2023 (ΚΔΠ 295/2023) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)» της 22ης Σεπτεμβρίου 2023 με την οποία κλήθηκε ο ΔΣΜΚ να προβεί σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ προτεινόμενες τροποποιήσεις,
 • Πέραν των ανωτέρω προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο ΔΣΜΚ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ με επιστολή του ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2024 πρόταση τροποποίησης των χρόνων εξόφλησης των τιμολογίων για την ομαλή λειτουργία και τη συμμόρφωση των Συμμετεχόντων με τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι αναγκαίες, έτσι ώστε:
 • Να είναι δυνατή χωρίς διακρίσεις η συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ωστόσο με την πλήρη εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή θα μπορούν να παρέχουν μόνο υπηρεσίες προς τον ΔΣΜΚ. Η ρύθμιση αυτή θα είναι προσωρινή μέχρι να γίνουν στο λογισμικό σύστημα διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ οι απαραίτητες τροποποιήσεις σύμφωνα με την Έκδοση 2.2.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού,  
 • Να παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης πελάτη από δύο Προμηθευτές, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των καταναλωτών υπό την ιδιότητά τους ως πελάτες, να συνάπτουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα σημεία σύνδεσης και μέτρησης, ώστε στη περίπτωση που ένας ανεξάρτητος προμηθευτής δεν μπορεί να καλύψει όλη την κατανάλωση τότε ο καταναλωτής να μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο τις κατανάλωσης του από δεύτερο προμηθευτή,
 • Να διασφαλιστεί το γενικό δικαίωμα όλων των καταναλωτών για επιλογή Προμηθευτή χωρίς την ανάγκη αλλαγής μετρητή, και
 • Ο ΔΣΜΚ να μπορεί να εφαρμόζει αυστηρά τις πρόνοιες σχετικά με την Εξόφληση Τιμολογίων, αφού οι Συμμετέχοντες θα έχουν πρακτικά την ευχέρεια να είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 καθώς και των προνοιών των «περί εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2017 και 03/2023», στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.12 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΜΡ) Έκδοση 2.0, ως το Παράρτημα Ι.
 2. Οι Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0 τίθενται σε ισχύ  την 1η Απριλίου 2024 εκτός από τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0 που αφορούν ή συνδέονται με την ένταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει:
  1. Ο ΔΣΜΚ να έχει θέσει εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς οι οποίοι να υποστηρίζουν την ένταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0,
  2. Ο ΔΣΜΚ να έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στα λογισμικά του ώστε να υποστηρίζουν την ένταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0,
  3. Ο ΔΣΔ να έχει θέσει εν ισχύ Κανόνες Διανομής οι οποίοι να υποστηρίζουν την ένταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές τους ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.