Αρ. Απόφασης: 84/2017
 
Ημερομηνία: 12 Μαΐου 2017
 
Θέμα:    Έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 81 το οποίο αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» η οποία αφορά το νέο μοντέλο αγοράς, 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» όπου τίθεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2019, 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Αναφ. Ρ/Κ.307/363-15, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2015, με την οποία ζητούσε από τον ΔΣΜΚ όπως ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη τροποποίηση των ΚΑΗ και την αναθεώρηση όπου απαιτείται των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) για την πλήρη εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015), 
 • Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που διεξήγαγε ο ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στα πλαίσια αναθεώρησης των υφιστάμενων ΚΑΗ, που διήρκησε από τις 22 Φεβρουαρίου 2016 έως τις 22 Απριλίου 2016, όπου κλήθηκε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλει σχόλια ή/και εισηγήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ. Τα σχόλια της διαβούλευσης υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του με στοιχεία Δ/1020.1.2/160895, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016, 
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2016, με το οποίο υπέβαλε στη ΡΑΕΚ σχετικούς Πίνακες σε συνέχεια των πιο πάνω σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, στους οποίους καταγράφηκαν ερωτήματα που αφορούσαν, κατά την άποψη του ΔΣΜΚ, ρυθμιστικά θέματα, 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.02/1232-16, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016, προς τον ΔΣΜΚ που αφορούσε τις απόψεις της ΡΑΕΚ επί αριθμού ρυθμιστικών θεμάτων, όπως ήταν η άποψη του ΔΣΜΚ, 
 • Τις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ με Αρ. 2/2016 και Αρ. 1/2017 που έγιναν στα γραφεία του ΔΣΜΚ στις 25 Οκτωβρίου 2016 και 17 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα, κατά τις οποίες κατατέθηκαν από τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΚΑΗ, 
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Αναφ. Δ/1020.1.2/162774, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, με την οποία υπέβαλε προσχέδιο του Αγγλικού κειμένου των προτεινόμενων αναθεωρημένων ΚΑΗ (έκδοση 5.3), 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.02/372-2017, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, με την οποία είχε εκ πρώτης όψεως συναινέσει σε συγκεκριμένες αλλαγές ή/και αποκλίσεις στους προτεινόμενους ΚΑΗ σε σχέση με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) καθώς και την υπόδειξη της ΡΑΕΚ για επιπλέον αλλαγές για να υιοθετηθούν στους τελικούς προτεινόμενους ΚΑΗ, 
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Αναφ Δ/1020.1.2/170828, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, με την οποία υποβλήθηκαν για έγκριση από τη ΡΑΕΚ οι τελικοί προτεινόμενοι αναθεωρημένοι ΚΑΗ (Ελληνικό και Αγγλικό Κείμενο, έκδοση 5.4) με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2017, τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) και τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 
 • Οι οδηγίες για αλλαγές στους προτεινόμενους αναθεωρημένους ΚΑΗ που δόθηκαν από τη ΡΑΕΚ με την επιστολή της Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.02/372-2017, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, έχουν ενσωματωθεί και υιοθετηθεί στο τελικό προτεινόμενο κείμενο των αναθεωρημένων ΚΑΗ (Ελληνικό και Αγγλικό Κείμενο, έκδοση 5.4), 
 • Η ΡΑΕΚ, με βάση τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», έχει καλέσει το ΔΣΜΚ μέχρι την 1η Ιουλίου 2017 να εκδώσει Διαγωνισμό για την προμήθεια Λογισμικού και Υλισμικού Αγοράς, 
 • Οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ, 
και έχοντας υπόψη:
 
Τις υποδείξεις των Εξωτερικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd.,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Την υιοθέτηση των αποκλίσεων στους προτεινόμενους αναθεωρημένους ΚΑΗ, σε σχέση με πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου», όπως αναφέρονται πιο κάτω:
 • Οι προσφορές ανά ημίωρο που θα γίνονται αποδεκτές για διαθεσιμότητα εφεδρειών (σε €/ΜW) να πληρώνονται την οριακή τιμή (Marginal Reserve Price) αντί την τιμή προσφοράς τους (Pay as Bid),
 • Οι προσφορές για προς τα άνω ενέργεια εξισορρόπησης από όλους τους συμμετέχοντες να κυμαίνονται μεταξύ του εύρους που ορίζεται από το ελάχιστο μεταβλητό κόστος για κάθε μονάδα και της Διοικητικά Οριζόμενης Ανώτατης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης (Administratively Defined Balancing Energy Offer Cap),
 • Οι προσφορές για προς τα κάτω ενέργεια εξισορρόπησης να είναι εντός ρυθμιζόμενου εύρους το οποίο οριοθετείτε από τη Διοικητικά Οριζόμενη Κατώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης (Administratively Defined Balancing Energy Offer Lower Limit) και του ελάχιστου μεταβλητού κόστους της μονάδας,
 • Να παρέχεται η δυνατότητα στις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ να υποβάλλουν προσφορές για προς τα άνω ενέργεια εξισορρόπησης,
 • Να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μέχρι δέκα (10) ζευγών τιμής ποσότητας στην αγορά εξισορρόπησης εκ μέρους των εκπρόσωπων φορτίου, αντί ενός (1) ζεύγους,
 • Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής και οι Αυτό-παραγωγοί να ορίζονται ως Συμβαλλόμενα Μέρη. Επίσης, οι Αυτό-παραγωγοί να ορίζονται ως συμμετέχοντες στην αγορά,
 • Η Εφεδρεία Αντικατάστασης (ΕΑ) να μην διαχωρίζεται σε ΕΑ1 και ΕΑ2 καθώς επίσης να προμηθεύεται μέσω δημοπράτησης,
 • Να γίνει διαχωρισμός της Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (ΕΑΣ) μεταξύ αυτόματης αΕΑΣ (aFRR) και χειροκίνητης χΕΑΣ (mFRR),
 • Να ορίζονται μέγιστες ανώτατες τιμές για προσφορές εφεδρειών,
 • Οι πληρωμές για την αΕΑΣ να μειώνονται ανάλογα με την δυνατότητα ανόδου (ramping capability),
 • Οι καταχωρήσεις διμερών συμβολαίων να μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι τις 09:00 Η-1, αντί τις 13:00 Η-2,
 • Να επιτρέπονται μέχρι δέκα (10) προσφορές αγοράς ενέργειας από προμηθευτές για κάθε περίοδο συναλλαγής,
 • Οι μονάδες να αμείβονται για το κόστος εκκίνησης σε περίπτωση που πρέπει να εκκινήσουν με βάση τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό (και δεν ήταν προγραμματισμένες να εκκινήσουν με βάση την ΠΗΑ),
 • Οι μονάδες ΑΠΕ και οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (έκτος από τις μονάδες ΑΠΕ κάτω από Εθνικά Σχέδια Χορηγιών) να μπορούν να παρέχουν λειτουργικές εφεδρείες,
 • Η αγορά εξισορρόπησης να λειτουργεί μέχρι και τον πραγματικό χρόνο,
 • Οι μονάδες ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών να αποζημιώνονται στην τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε περίπτωση αποκοπής,
 • Για να καθοριστεί η Κάλυψη Εγγύησης να χρησιμοποιείται το άθροισμα των καθαρών εξόδων για περίοδο 6 μηνών,
 • Το ελάχιστο ποσό Κάλυψης Εγγύησης να καθορίζεται με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του Συμμετέχοντα ή την δραστηριότητα του Συμμετέχοντα σε σχέση με το ελάχιστο ποσό Κάλυψης Εγγύησης,
 • Οι Αρχικές Καταστάσεις Μηνιαίας Εκκαθάρισης να εκδίδονται την 2η εργάσιμη μέρα μετά την 14η μέρα από το τέλος του μήνα,
 • Η Τελική Μηνιαία Κατάσταση Εκκαθάρισης να εκδίδεται την 11η εργάσιμη ημέρα μετά τη 14η ημερολογιακή ημέρα από το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν,
 • Το τιμολόγιο για την Προ-Ημερήσια Αγορά (ΠΗΑ) απαιτείται να εκδίδεται όχι αργότερα από τις 10:00 της πρώτης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα εκκαθάρισης. Απαιτείται οι πληρωμές να γίνονται όχι αργότερα από τις 11:00 της πρώτης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα εκκαθάρισης,
 • Το τιμολόγιο για συναλλαγές εκτός από την ΠΗΑ απαιτείται να εκδίδεται 12 εργάσιμες ημέρες από την 14η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα. Η πληρωμή στον Λειτουργό Αγοράς (ΛΑ) να πραγματοποιείται εντός 1 ημέρας από την έκδοση του τιμολογίου και οι πληρωμές από τον ΛΑ εντός 3 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου,
 • Προβλέπεται εφεδρεία απρόοπτων καταστάσεων. 
 • Αναλυτικός Πίνακας των εν λόγω αποκλίσεων ή/και διαφορών παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ (οι νέοι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ θα φέρουν αριθμό Έκδοσης 2.0.0 σε συνέχεια των υφιστάμενων ΚΑΗ Έκδοσης 1.0.0), με τις ακόλουθες αλλαγές, ήτοι: 
(α) Τροποποιήσεις στο προτεινόμενο κείμενο (σε μορφή track changes) που αφορούν στο πεδίο των ορισμών ούτως ώστε αυτοί να παραπέμπονται στους αντίστοιχους ορισμούς του Νόμου.
 
(β) Τροποποιήσεις που αφορούν στην έγκριση των ΚΑΗ έτσι ώστε να γίνεται παραπομπή στο Νόμο.
 
(γ) Αντικατάσταση της λέξης «Ρυθμιστής» με τη λέξη «ΡΑΕΚ».
 
(δ) Αντικατάσταση της φράσης «Πλαίσιο Σύμβασης» με τη φράση «Συμβατικό Πλαίσιο», σύμφωνα με υποδείξεις των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ.
 
 1. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στην Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ. Συνάμα, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, οι νέοι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ μαζί με το κείμενο των ΚΑΗ που θα περιλαμβάνει σε μορφή track changes τις πιο πάνω αλλαγές, για τις άμεσες του ενέργειες.
 
Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.