Αρ. Απόφασης: 72/2022

Ημερομηνία: 18/03/2022

Θέμα: 
Δημοσίευση και Θέση σε Ισχύ των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0 και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022 υπ’ αριθμόν 17/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2022, Αρ. Φακ. 08.01.11.02/352/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 185/2022 με θέμα «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου – C2/1-R4 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αποθήκευσης Ενέργειας – Απορρέουσες Ενέργειες ΡΑΕΚ», ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, και 
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, Αρ. Πρωτο. ΔΑ12/1030.2.18/220816, Αρ. Φακ. 08.01.11.02/1118/2022, με θέμα «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – εφαρμογή Milestone C2.1R4».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα τις πρόνοιες: 
  • του άρθρου 88 το οποίο αφορά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και το οποίο προνοεί ότι ουδεμία από τις προτεινόμενες από τον ΔΣΜΚ τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς τίθεται σε ισχύ, μέχρις ότου εγκριθεί και δημοσιευθεί από τη ΡΑΕΚ, 
  • του άρθρου 92 το οποίο αφορά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στους Κανόνες Διανομής και το οποίο προνοεί ότι ουδεμία από τις προτεινόμενες από τον ΔΣΔ τροποποιήσεις στους Κανόνες Διανομής τίθεται σε ισχύ, μέχρις ότου εγκριθεί και δημοσιευτεί από τη ΡΑΕΚ, 
  • του άρθρου 94(7) το οποίο αφορά τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και το οποίο προνοεί ότι τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 93, οι προτεινόμενες από τον ΔΣΜΚ τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και
  • του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί μεταξύ άλλων ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (Κ.Δ.Π. 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2019 (Κ.Δ.Π. 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στην Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού», η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες προς τον ΔΣΜΚ να προβεί όπου απαιτείται σε όλες της αναγκαίες τροποποιήσεις των ΚΜΔ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού ανάντη του μετρητή στη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 386/2021, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, αναφορικά με την Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0,
 • Την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, αναφορικά με την Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0, και 
 • Την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2021 και ειδικότερα το ορόσημο [CY-C[CE.1]-R[R4]-M[23]] με τίτλο «Amendment of the Transmission and Distribution Rules (TDRs) and Trading and Settlement Rules (TSRs)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία διαπίστωσαν ότι:
 • Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης (τηλεδιάσκεψης) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2022, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο του Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και πιο συγκεκριμένα στην πρόοδο των μέτρων και ενεργειών που συνδέονται με την πρώτη αίτηση πληρωμής τέθηκαν σημαντικά σχόλια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το  ορόσημο [CY-C [C2.1]-R[R4]-M[23]] με τίτλο «Amendment of the Transmission and Distribution Rules (TDRs) and Trading and Settlement Rules (TSRs)» για το οποίο η ΡΑΕΚ έχει οριστεί ως Φορέας Υλοποίησης.
 • Ως αυτό προκύπτει από τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του Summary Cover Note που αφορά το ορόσημο [CY-C [C2.1]-R[R4]-M[23]] στο πλαίσιο του ελέγχου υλοποίησης του εν λόγω οροσήμου, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονός ότι θα εκκρεμεί στο μέλλον άλλη ενέργεια εκ μέρους της ΡΑΕΚ για την θέση σε ισχύ των εν λόγω Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προκύπτει ότι οι εν λόγω Κανόνες πρέπει να τεθούν αμέσως σε ισχύ με την δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ενώ η εφαρμογή τους θα πρέπει να είναι καθορισμένη εκ των προτέρων καθόσον στο παρόν στάδιο απαιτούνται ενέργειες από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους εν λόγω Κανόνες.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι:
 • Οι εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0 και οι  εγκεκριμένοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0 πρέπει να τεθούν αμέσως σε ισχύ καθότι η θέση σε ισχύ τους, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω ορόσημου και συνεπακόλουθα για την χορήγηση της πρώτης πληρωμής από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εντούτοις, η ΡΑΕΚ διαχωρίζει την θέση σε ισχύ και την θέση σε εφαρμογή των εν λόγω Κανόνων λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία κατά την οποία ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, δήλωσε ότι θα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την εφαρμογή των προνοιών σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρισμού.
 • Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με την επιστολή του ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022 δήλωσε προς τη ΡΑΕΚ ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 5.3.0 και τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 2.2.0 κατά το τρίτο τετράμηνο του έτους 2024. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως η ΡΑΕΚ προβεί αμέσως στην δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής - Έκδοση 5.3.0 ως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 386/2021, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος τους. Εντούτοις, στην εν λόγω δημοσίευση να ορίζεται ότι οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής - Έκδοση 5.3.0 τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024.
 2. Να καλέσουν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου να προβεί αμέσως στην δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0 ως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος τους. Εντούτοις, στην εν λόγω δημοσίευση να ορίζεται ότι οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0 τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024.


Το πλήρες κείμενο των ΚΜΔ Έκδοση 5.3.0 και των ΚΑΗ, Έκδοση 2.2.0 είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ:
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού 2.2.0
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 5.3.0