Αρ. Απόφασης: 66/2022

Ημερομηνία: 15/03/2022

Θέμα: 
4 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής 7,76MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία P.P. Energia Ltd (ΗΕ 259306), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,268MWp, στο Φ/Σχ. 50/06, τεμάχιο 190 στην Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία P.P. Energia Ltd (ΗΕ 259306), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,4984MWp, στο Φ/Σχ. 50/06, τεμάχιο 196 στην Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία G.A.P. Trading & Services Ltd (ΗΕ 257138), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. -/2-222-388, τμήμα 9, τεμάχιο 67, στους Αγίους Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Solar Power Ltd (ΗΕ 424385), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 30/53E2, τμήμα 11, τεμάχιο 273, στο Φ/Σχ. 30/53W2, τμήμα 11, τεμάχια 271, 398, 399 και 409 και στο Φ/Σχ. 30/61W1, τμήμα 11, τεμάχιο 281 στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.