Αρ. Απόφασης: 060/2018

Ημερομηνία: 16/03/2018

Θέμα: Αίτημα Ανάκλησης της υπ’ αριθμού Ε1729/2017 Εξαίρεσης από Άδεια και Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεις Από Αδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη
 
  • Το αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμού Ε1729/2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Sunrea Energy Ltd συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 50/06, τεμάχια 224, 225, 226, 227, 228, στην Δρομολαξιά, της επαρχία Λάρνακας και
  • Την αίτηση για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, από την εταιρεία Sunrea Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/06, τεμάχια 224, 225, 226, 227, 228, στην Δρομολαξιά, της επαρχία Λάρνακας,
Αποφάσισαν
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό Ε1729/2017 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Sunrea Energy Ltd συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. (50/06),  τεμάχια 224, 225, 226, 227, 228, στην Δρομολαξιά, της επαρχία Λάρνακας.
  2. Να χορηγήσουν την Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Sunrea Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/06, τεμάχια 224, 225, 226, 227, 228, στην Δρομολαξιά, της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Η Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν. Η εταιρεία για να παραλάβει την Εξαίρεση από Άδεια θα πρέπει να επιστρέψει στη ΡΑΕΚ την ανακληθείσα υπ’ αριθμό Ε1729/2017 Εξαίρεση από Άδεια.
  4. Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί στον αιτητή και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.