Αρ. Απόφασης: 60 / 2017
 
Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017

Θέμα: Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δεκαετία 2017 - 2026


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης» του Νόμου. 
  • Την εισήγηση του ΔΣΜΚ που αφορά στο εν λόγω θέμα, όπως αυτή υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία Δ1/802.3/170503, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

όπως εγκρίνουν την εν λόγω εισήγηση του ΔΣΜΚ.